Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑΞΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΝΑΞΙΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ...ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑΞΟΥ
Νίκος Λεβογιάννης γράφει. Για ευνόητους λόγους δεν δημοσιοποιώ την υπογραφή και το όνομα του κατόχου. Η Επιστολή βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Νάξου. Οι οικείοι του υπογράφοντος την επιστολή εκπαιδευτικού οφείλουν να καταθέσουν το αρχείο αυτό στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ όπου και ανήκει. Είναι εξ άλλου γνωστό ότι η παραλαβή του αρχείου της κατοχικής στρατιωτικής διοίκησης Νάξου έγινε από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό το 1943 κατόπιν εντολής της Αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΑΜ Νάξου, προκειμένου να μην καταστραφεί. Εχουν περάσει από τοτε 75 χρόνια...

 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Εν Ιωαννίνοις τη 5η Οκτωβρίου 1953 Προς την Εφορευτικήν Επιτροπήν Ιστορικού Αρχείου Νάξου Εις Νάξον Επί του π' αριθ. 418/66 της 26ης Σεπτεμβρίου ε.έ. εγγράφου σας έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν τα
κάτωθι. Εις χείρας μου δεν ευρίσκονται δυστυχώς έγγραφα, εκτός ελαχίστων νοταριακών, τα οποία προτίθεμαι να καταθέσω εις το Αρχείον λίαν συντόμως. Αντιθέτως είμαι κάτοχος πολλών φακέλλων του τμήματος πολιτικών υποθέσεων της ιταλικής διοικήσεως Νάξου, τους οποίους κατώρθωσα να λάβω κατά τας ημέρας της κατά το 1943 ιταλικής συνθηκολογήσεως διεσκορπισμένας εις τας αιθούσας του διοικητηρίου. Το περιεχόμενον των φακέλλων τούτων αποτελείται από εντύπους και χειρογράφους διαταγάς και εγκυκλίους, ως και από εκθέσεις μηνιαίας απευθυνομένας προς την ανωτέραν στρατιωτικήν διοίκησιν Κυκλάδων και φωτιζούσας την περίοδον της ιταλικής κατοχής. Μετά την ταξινόμησιν τούτων και την καταγραφήν των θα τους καταθέσω εις το Αρχείον, πιστεύων ότι θα θεωρηθούν πολύτιμον απόκτημά του, δεδομένου ότι θα αποτελέσουν επίσημον πηγήν διά τον ιστορικόν του μέλλοντος. Δεν παραλείπω να γνωρίσω υμίν ότι θα είμαι πάντοτε πρόθυμος υποστηρικτής των προσπαθειών σας και δύνασθε να υπολογίζετε επί της συνδρομής μου δι' οιασδήποτε μορφής ζήτημα. Ευχαρστών διά την αποστολήν των τευχών του "Ναξιακού Αρχείου" διατελώ μετα πλείστης τιμής. (υπογραφή-όνομα-επίθετο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: