Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Υποχρεωτική πιστοποίηση για την αγορά γεωργικών φαρμάκων

Αξιότιμοι κύριοι
 Όπως ήδη θα γνωρίζετε, με την µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, µε στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ (άρθρα 2 έως 15) της µε αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης στηνορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση των γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε πρόσωπα που θα διαθέτουν το παραπάνω πιστοποιητικό.
Το αρμόδιο Υπουργείο έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης και προετοιμασίας για την κατάρτιση και την πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Με την πρόσφατη ΚΥΑ 2/34/02-01-15  "Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης  γεωργικών φαρμάκων" (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015) ορίστηκαν τα εξέταστρα (τέλη) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις :

Α) Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, ορίζονται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€). (θα δοθεί παράταση)
Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, ορίζονται σε πενήντα ευρώ (50€). 
Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ορίζονται σε εκατό ευρώ (100€). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: