Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης/2015 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων της 16ης Νοεμβρίου 2015.
Αρ. Απόφ. 309/2015 Περίληψη: Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων
(ΣΑΤΑ) Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών
 https://drive.google.com/file/d/0B6EIaKkZqJ1qNUJhVzRSSUlVVmc/view

Κυκλάδων, έτους 2016.
Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 16-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. ύστερα απ΄ την υπ. αρ. πρωτ. 23277/12-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που
δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 17, παρόντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Εμμανουήλ Μαργαρίτη, άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες Σύμβουλοι: Ανεβλαβής Αργύριος, Γαβαλάς Ιωάννης, Μαρούλης Μιχαήλ, Λιανός Δημήτριος,
Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς
Ευάγγελος, Σέργης Νικόλαος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Τσολάκης Ιωάννης,
Πράσινος Μιχαήλ, Σίμου Νικολέτα, Φωστιέρης Παναγιώτης, Αξαόπουλος Ιωάννης, Μαϊτός Νικόλαος,
Σέργης Σταμάτιος, Σπυριδάκη Μαρούσα, Μαράκης Ιωάννης, Χουζούρης Νικόλαος Βασαλάκης Αντώνιος
Ψαρρά Ευδοκία.
Απόντες Σύμβουλοι:, Φραγκίσκος Νικόλαος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Βρούτσης Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης:
 Ολοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Νάξου κ. Μαυρογιάννης Ευθύμιος και Αγίου Αρσενίου κ. Σέργης
Γρηγόριος.
 Ολοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι
1)Μέσης κ. Κουτσοκέρης Νικήτας, 2)Κορωνίδας κ. Κορρές Δημήτριος, 3) Γλινάδου κ. Σέργης Ιωάννης,
4)Απειράνθου Μπάκαλος Γεώργιος, 5)Χαλκείου Γαβαλάς Γεώργιος, 6) Σαγκρίου Σκορδιαλός Στυλιανός.
 Όλοι οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Από αυτούς παραβρίσκεται ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δανακού κ. Βάσιλας Εμμανουήλ.
Παρών στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού –
Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.
Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού
Οικονομικού Χατζηανδρέου Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Αργύριο Ανεβλαβή, ο οποίος έκανε την ακόλουθη εισήγηση:
Σας υποβάλλουμε πίνακα κατανομής ποσού 542310 που αφορά το όριο ΣΑΤΑ που πρόκειται να
διαχειριστεί ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω του Υπ. ΕΣ. για το έτος 2016.
Για τον καθορισμό του ετήσιου ποσού, λάβαμε σαν βάση υπολογισμού το ποσό της ΣΑΤΑ τον Ιανουάριο
2015 επί 12 όπως ορίζεται στην Αποφ. 26945 / 31-7-2015 ΚΥΑ Υπ. Εσωτ. & Οικονομίας.
Η κατανομή στις Δημοτικές Ενότητες έγινε πληθυσμιακά & με βάση κριτήρια ορεινότητας -
νησιωτικότητας.
Η διακριτή αυτή κατανομή φαίνεται στους πίνακες 2, 3, & 4 ως εξής: Δ.Ε. Νάξου 18,946 € ανά κάτοικο, Δ.Ε.
Δρυμαλίας 30,887 € νησιωτικές ενότητες 42,826€ αντίστοιχα.
Παρακαλείστε για την έγκριση της κατανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ
2 Κατανομή ποσού ΣΑΤΑ προϋπολογισμού 2016 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων.
Αποφ. 26945/31-07-2015 Κ.Υ.Α. Υπ. Εσωτερικών & Υπ. Οικονομικών.
Ποσό κατανομής οικονομικού έτους 2016 (δόση Ιανουαρίου 2015 =45.192,50€ x 12 =542.310,00€)
542.310,00€ – 40.000,00€ (για Μικρές Κυκλάδες) = 502.310,00€ – 20% = 100.462,00 €= 401.848,00 €, Δ.Ε.
Νάξου 241.109,00€, Δ.Ε. Δρυμαλίας 160.739,00€.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Δ.Ε. Νάξου 60% 301.386,00 € Δ.Ε. Δρυμαλίας 40% 200.924,00€ 502.310,00
-20% 60.277,00€ 40.185,00€ 100.462,00€
Υπόλοιπο προς
κατανομή
241.109,00€ 160.739,00€ 401.848,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Δ.Ε. Νάξου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘ. (18,946€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 1.327 25.141,00€
ΒΙΒΛΟΥ 672 12.732,00€
ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ 455 8.620,00€
ΓΑΛΗΝΗΣ 273 5.172,00€
ΓΛΙΝΑΔΟΥ 585 11.084,00€
ΕΓΓΑΡΩΝ 178 3.373,00€
ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ 388 7.351,00€
ΜΕΛΑΝΩΝ 652 12.354,00€
ΝΑΞΟΥ 7374 139.709,00€
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 285 5.399,00€
ΣΑΓΚΡΙΟΥ 537 10.174,00€
ΣΥΝΟΛΟ 2 12.726 241.109,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δ.Ε. Δρυμαλίας
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘ. 30,887€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΑΠΕΡΑΘΟΥ 904 27.922,00€
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ 507 15.660,00€
ΔΑΝΑΚΟΥ 68 2.100,00€
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 58 1.791,00€
ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 594 18.347,00€
ΚΟΡΩΝΟΥ 647 19.984,00€
ΜΕΣΗΣ 97 2.997,00€
ΜΟΝΗΣ 216 6.672,00€
ΣΚΑΔΟΥ 83 2.564,00€
ΦΙΛΟΤΙΟΥ 1.487 45.929,00€
ΧΑΛΚΙΟΥ 543 16.773,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3 5204 160.739,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Νησιωτικές Κοινότητες

3 ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (χωρίς 20%) ΠΛΗΘ. (42,826€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 167 € 8.000,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 141 € 8.000,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 399 € 14.000,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 227 € 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4 934 € 40.000,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Δ.Ε. Νάξου 241.109,00€
Δ.Ε. Δρυμαλίας 160.739,00€
Ποσοστό 20%
για κεντρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό
100.462,00€
Δ.Κοιν. Δονούσας 8.000,00€
Δ.Κοιν. Ηρακλειάς 8.000,00€
Δ.Κοιν. Κουφονησίων 14.000,00€
Δ.Κοιν. Σχοινούσας 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 5 € 542.310,00
Η ανωτέρω κατανομή έγινε κατά Δημ. Ενότητα με κριτήρια πληθυσμιακά, ορεινότητας και νησιωτικότητας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με ε.ε.
ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και τη λήψη
σχετικής απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος. κ. Νικόλαος Μαϊτός είπε: Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε συστάδες
αποτελούμενες από 5 χωριά και κυρίως της ορεινής Νάξου και να κατευθύνουμε κάθε χρόνο τη ΣΑΤΑ των 5
χωριών σε ένα χωριό. Να σκεφτούμε μια τέτοιου είδους λύση σε συνεργασία και με τους Προέδρους των
Κοινοτήτων. Όταν έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα έσοδα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το που
κατευθύνονται τα χρήματα. Δεν είναι κακό να πάρει ο Δήμος δάνειο όταν τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε
αναπτυξιακά έργα. Χρειάζεται όμως επιχειρησιακό σχέδιο. Ως προς τον τρόπο της κατανομής είμαστε
θετικοί.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασαλάκης Αντώνης είπε: Να βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να γίνει η κατανομή
αυτών των ελάχιστων χρημάτων.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Ευδοκία Ψαρρά είπε: Είναι λίγα τα χρήματα αλλά παρακρατάτε και το 20%. Από
την ΣΑΤΑ την προηγούμενη υπάρχουν χωριά που δεν έχει γίνει τίποτα ή έχουν γίνει άλλα έργα από αυτά
που είχαν βάλει εκείνοι σε προτεραιότητα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αργύριο Ανεβλαβή , και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών
Συμβούλων που πήραν τον λόγο.
2. Το άρθρο 86 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
( Με 22 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά)

4 Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: Βασαλάκης Αντώνιος και Ψαρρά Ευδοκία.
Καθορίζει το ύψος προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 23161/2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αργύρη
Ανεβλαβή, ανά Δημοτική – Τοπική Κοινότητας ως εξής:
Δ.Ε. Νάξου 60% 301.386,00 € Δ.Ε. Δρυμαλίας 40% 200.924,00€ 502.310,00
-20% 60.277,00€ 40.185,00€ 100.462,00€
Υπόλοιπο προς
κατανομή
241.109,00€ 160.739,00€ 401.848,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Δ.Ε. Νάξου
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘ. (18,946€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 1.327 25.141,00€
ΒΙΒΛΟΥ 672 12.732,00€
ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ 455 8.620,00€
ΓΑΛΗΝΗΣ 273 5.172,00€
ΓΛΙΝΑΔΟΥ 585 11.084,00€
ΕΓΓΑΡΩΝ 178 3.373,00€
ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ 388 7.351,00€
ΜΕΛΑΝΩΝ 652 12.354,00€
ΝΑΞΟΥ 7374 139.709,00€
ΠΟΤΑΜΙΑΣ 285 5.399,00€
ΣΑΓΚΡΙΟΥ 537 10.174,00€
ΣΥΝΟΛΟ 2 12.726 241.109,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Δ.Ε. Δρυμαλίας
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘ. 30,887€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΑΠΕΡΑΘΟΥ 904 27.922,00€
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ 507 15.660,00€
ΔΑΝΑΚΟΥ 68 2.100,00€
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 58 1.791,00€
ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 594 18.347,00€
ΚΟΡΩΝΟΥ 647 19.984,00€
ΜΕΣΗΣ 97 2.997,00€
ΜΟΝΗΣ 216 6.672,00€
ΣΚΑΔΟΥ 83 2.564,00€
ΦΙΛΟΤΙΟΥ 1.487 45.929,00€
ΧΑΛΚΙΟΥ 543 16.773,00€
ΣΥΝΟΛΟ 3 5204 160.739,00€
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Νησιωτικές Κοινότητες
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (χωρίς 20%) ΠΛΗΘ. (42,826€/ατομ.) ΠΟΣΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 167 € 8.000,00
5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 141 € 8.000,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 399 € 14.000,00
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 227 € 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 4 934 € 40.000,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Δ.Ε. Νάξου 241.109,00€
Δ.Ε. Δρυμαλίας 160.739,00€
Ποσοστό 20%
για κεντρικό αναπτυξιακό σχεδιασμό
100.462,00€
Δ.Κοιν. Δονούσας 8.000,00€
Δ.Κοιν. Ηρακλειάς 8.000,00€
Δ.Κοιν. Κουφονησίων 14.000,00€
Δ.Κοιν. Σχοινούσας 10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 5 € 542.310,00
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 309/2015.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη:
Μαυρομμάτης Φώτιος Ανεβλαβής Αργύριος, Γαβαλάς Ιωάννης, Μαρούλης Μιχαήλ, Λιανός
Δημήτριος, Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Μανιός Δημήτριος, Σιδερής
Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Σέργης Νικόλαος, Βαθρακοκοίλης
Νικόλαος, Πρωτονοτάριος Τοτόμης, Τσολάκης Ιωάννης, Πράσινος
Μιχαήλ, Σίμου Νικολέτα, Φωστιέρης Παναγιώτης, Αξαόπουλος
Ιωάννης, Μαϊτός Νικόλαος, Σέργης Σταμάτιος, Σπυριδάκη
Μαρούσα, Μαράκης Ιωάννης, Χουζούρης Νικόλαος Βασαλάκης
Αντώνιος Ψαρρά Ευδοκία.
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: