Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.


     Θέμα:

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

      Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, Νήσου Άνδρου, Νομού Κυκλάδων».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Έμπωνας – Αγ. Ισιδώρου».
3. Υποκατάσταση της εργοληπτικής επιχείρησης ‘’Καμπαστάνα Αναστασία & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ μέλους της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου: ‘’Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί ε.ο. Ρόδου – Λίνδου» με την εργοληπτική επιχείρηση ‘’Μαθιουδάκης Εμμανουήλ του Νικολάου’’.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου».
5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων κλπ. στο οδικό δίκτυο της νήσου Κύθνου».
7. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Νέο κτίριο Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου».


8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Σήμανση – Ασφάλεια οδικού δικτύου των Νήσων Ίου, Σίκινου, Φολεγάνδρου, Θηρασιάς και Ανάφης».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκαταστάσεις από πλημμύρες ν. Κιμώλου».
10. Έγκριση του πρώτου πρακτικού που αφορά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής για την πράξη: «Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους για την Μονάδα Αφαλάτωσης Κουφονησίου, εφεδρικής ισχύος 350 KVA».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στη Π.Ε. Νάξου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση αποθήκης υλικών Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων.
12. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2015)».
13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την καταστροφή άχρηστων υλικών της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου όπως αυτά περιγράφονται στο Πρωτόκολλο καταγραφής.  
14. Έγκριση δαπανών έργων, έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων,   έγκριση παράτασης αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης έργων, για τα έτη 2013 – 2014 – 2015 και έγκριση των αδιάθετων τους υπολοίπων για το οικονομικό έτος 2016, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   
15. Έγκριση μεταφοράς πίστωσης που θα προβλεφθεί το οικονομικό έτος 2016 και αφορά την τακτοποίηση και αποπληρωμή συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
16. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλάδων, Τμήμα 1 : Άνδρος σύμφωνα με την με αριθμ. 281/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προϋπολογισμού 240.858,9€ χωρίς Φ.Π.Α.
17. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κυκλάδων, Τμήμα 2 : Κέα προϋπολογισμού 81.118,80€ χωρίς Φ.Π.Α. και μειωμένα δρομολόγια, προϋπολογισμού 223.635,40€ σύμφωνα με την με αριθμ. 281/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
18. Έγκριση του 2ου πρακτικού του διαγωνισμού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Μικρού Ελαστικοφόρου Φορτωτή Δήμου Ανάφης», προϋπολογισμού 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
19. Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα Ποσά.
20. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
21. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
22. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
23. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

24. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.


                                                                                       Ο Πρόεδρος   
  
                                                                    
                                                                                Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
                                                         Αντιπεριφερειάρχης

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Χρήστος Μπάρδος
2.  Χρήστος Ευστρατίου
3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη
5.  Χρηστιάννα Πάπιτση
6.  Ειρήνη Σβύνου
7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης
8.  Άννα Μαυρουδή
Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.
1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης
3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου
5.  Νικόλαος Βενάκης
6.  Παρασκευή - Ελευθερία Φτακλάκη
7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος Φρούντζας


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2.  Αντιπεριφερειάρχες    
3.  Πρόεδρο Περιφερειακού                
     Συμβουλίου
4.  Μέλη του Περιφερειακού
     Συμβουλίου  
5.  Εκτελεστικός Γραμματέας
6.  Νομική Υπηρεσία
7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και
     Δωδεκανήσου
8.  Μέσα Ενημέρωσης.
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: