Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Κατόπιν τούτου, καλούμε φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στον Δήμο
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και δημότες, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής στην Επιτροπή. Οι φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί θα πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο και αναπληρωτή αυτού.
Οιαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουντα πλήρη στοιχεία του αιτούντα, περιλαμβανομένωναπαραιτήτωςκαι των στοιχείων επικοινωνίας, κατατίθενταιστο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@naxos.gov.gr ή στο fax 2285029049, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Οκτωβρίου 2019.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Λιανός Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: